Eversharp, Tidehverv, 1941, s.96.

"Daab" som kirkeligt patent.
Redaktøren af Præsteforeningens blad har i nr. 38 side 707 f udtalt det ønske, "at visse kirkelige Betegnelser under en eller anden Form blev indregistrerede, og at der blev indført passende Straf for Misbrug." Han tænker særligt paa ordet daab og anker over, at sælhunde, skibe og folk, der passerer Ækvator, døbes.

Hertil er at sige, at ordet og begrebet daab som bekendt ikke alene er "et af vor Kirkes dyrebare Ord", men paa mangfoldige maader har været brugt længe, før der existerede en kirke, og i fortsættelse deraf endnu bruges ialtfald i een ikke-kristen religion (Mandæismen) saaledes, at man døber baade mennesker og køkkenredskaber. Begrebet daab kan altsaa paa ingen maade med rette blive kirkens ejendom eller patent, hvorfor der ikke kan nedlægges forbud imod, at vand eller andre fluida under betegnelsen daab anvendes ved ikke-kirkelige ceremonier, naar disse blot ikke udøves i Faderens og Sønnens og Helligaandens Navn.

Naar man ser et stort, voxent, omfangsrigt mandfolk ved navn Ib Schønberg staa og døbe en lille sælhundehvalp med navnet Ibbermand, saa overlader man ham til behandling af "Ærbødigst" og "den Gyldenblonde", hvis man ikke selv vil være udleveret til disse samme.

- - Ovenstaaende blev optaget i Præsteforeningens blad nr. 40 med udeladelse af det sidste punktum uden indhentet tilladelse. Det vil altsaa sige, at man allernaadigst kan faa lov til at berigtige Pastor Nedergaards svigtende religionshistoriske hukommelse. Og det er jo altid noget.

Men naar man tager i betragtning, at Pastor Nedergaard foruden at være redaktør af bladet tillige siden Dr. Aa. Gredens dage er bladets mest benyttede medarbejder, saa kan man jo vanskeligt tilbageholde et forundringsudbrud over, at redaktør Nedergaard kan tillade sig at forhindre, at alm. medarbejder Nedergaard modtager - for en gangs skyld - en tilrettevisning for sin idelige, barnagtige og naive brugen pegepinde overfor sine embedsbrødre i disses eget blad.

Men maaske ligger der flere af den slags tilrettevisninger i redaktørens papirkurv. Dette bedes gennemtænkt af d'herrer præster ved det nu paagaaende bestyrelsesvalg, ved hvilket Pastor Nedergaard vel som sædvanligt opstilles paa mere end een liste.

N. V. F. N.