Eversharp, Tidehverv, 1971, s.109.

Fra docent-standen.
"Gogarten parfumerer blot underbygningens råddenskab. Han tilhører en stand - den teologiske professor-stand - hvis indflydelse er for stadig nedadgående i en verden, som nok regner med vare-religionen, men ikke med dens traditionelle kristne udgave - og nu stiver han så sig selv af og parfumerer den rådne underbygning med sin sækulariserings-teologi" (Jens Glebe-Møller i Marx og Kristendommen, Gad 1971).

Held den, der ikke blev teologisk professor i tide! Vi gratulerer docent Glebe-Møller med, at han lykkeligt har undgået at blive indlemmet i professor-standen ved Københavns Universitets teologiske fakultet, hvis indflydelse er for stadig nedadgående, og hvis argumentation en docent derfor ikke kan argumentere med.

sk.

Når pengene i kisten klinger ....
Hvad Per Salomonsen ikke var i stand til via Strukturkommissionen, synes Præsteforeningens formand Olav Lindegaard i stand til via lønningssedlen. Som energisk fagforeningsmand har han haft held til at sikre præsterne en bedre løn, men det er ikke sket uden betingelser. Ifølge skrivelse fra Kirkeministeriet af 14. oktober 1971 tillægges der Folkekirkens præster et løntillæg, "når de forpligter sig til tjenstligt at udføre opgaver såvel inden for som uden for det hidtidige ansættelsesområde".

Dette hidtidige ansættelsesområde hed sognet. Og betingelsen for det nye løntillæg er således en ophævelse af sognet som præstens arbejdsplads. Han synes i stedet gjort til gejstlig funktionær i provstiet. "Ved aftalens udformning har det bl. a. været tilsigtet at skabe mulighed for en bedre arbejdsfordeling mellem præsterne, og opmærksomheden må ved ordningens gennemførelse være henledt på, at mulighederne i så henseende udnyttes i videst muligt omfang", siges det ildevarslende. Hermed er der lagt op til en effektiv udnyttelse af den gejstlige arbejdskraft, hvor den fordeles efter provstiets behov, og hvor gamle dogmatiske begreber om præst og sogn fejes til side som forældede.

Hvad går Præsteforeningens formand egentlig og tænker på?

sk.