Tidehverv, maj, 1938, s.60.

Ankomst til Mødet Fredag den 5. August inden Frokost, der finder Sted Kl. 12-13. Tog østfra (Lyntog) med Ankomst til Middelfart 11,26 og 11,35. Tog vestfra 9.37 og 11,47.

FREDAG DEN 5. AUGUST
Kl.16: N. I. Heje: At elske Livet uden Haab.
Kl.20: Kaj Thaning: Grundtvigs Kristendom og grundtvigsk Nutidsreligiøsitet.

LØRDAG DEN 6. AUGUST
Kl. 9: G. Brøndsted: Død og Liv i Ny Testamente.
Kl. 14: Professor V. Grønbech: Jesu Gudsopfattelse og moderne Protestantisme.
Kl. 20: Sigurd Petersen: Profeternes Gudsopfattelse og Jesu Forkyndelse.

SØNDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 9: H. J. Hansen, Løjt: Prædiken.
Kl. 11: Svend Hector: Fn Evangelieförkunnare i svensk-finsk Väckelsesrørelse. (F. G. Hedberg).
Kl. 20: K. Olesen Larsen: Menneskets Lykkedyrkelse og Guds Rige.

MANDAG DEN 8. AUGUST
Kl. 9: Maler Andersen: Proletariatels Mytologi.
Kl. 11: V. Filskov: Vor Tids Profeter.
Kl. 20: N. Otto Jensen: Menneskets Hovmod og Guds Vilje. (En Lutherstudie).

Afrejse efter Morgenmaaltidet Tirsdag d. 9. August.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 30 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonlo 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545). For enkelte Dage betales 8 Kr. pr. Dag.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes. Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.
Program vil blive tilsendt de indmeldte ca. 1. August.

Foreningen Norden har gjort os opmærksom paa, at Nordisk Kursus for Religionslærere finder Sted paa Hindsgavl 31. Juli til 4. August. Prospekt kan faas paa Foreningen Nordens Kontor.