Udskriv

Sommermøde paa Hindsgavl den 9.-14. August 1929.

Fra Tidehverv, juni, 1929, s.104.

Fredag d. 9. August
Kl. 20. Pastor K. Olesen Larsen: Den enkelte og hans Næste.

Lørdag d. 10. August.
Kl. 9. Bibellæsning ved Pastor J. Schepelern (Luk. 7, 36-50).
Kl. 11. Pastor N. I. Heje: Proletarmoral og Borgermoral.
Kl. 15. Professor Jørgen Jørgensen: Kulturens Fremtid.
Kl. 20. Pastor T. Schack: Kristendom og Kultur (Forhandling).

Søndag d. 11. August.
Kl. 9. cand. theol. G. Brøndsted: Bod i nytestamentlig Belysning.
Kl. 15. Lærer Ejerslev: Grænseproblemer.
Kl. 20. Gudstjeneste i Middelfart Kirke ved Stiftsprovst H. Dreiøe.

Mandag d. 12. August.
Kl. 9. Bibellæsning ved Pastor Chr. Lindskrog (Math. 7, 17-19).
Kl. 11. Pastor N. O. Jensen: Den gode Gerning hos Luther.
Kl. 20. Pastor, Dr. phil. F. L. Østrup: Vi og andre Tvivlere.

Tirsdag d. 13. August.
Kl. 9. Bibellæsning ved Dr. med. Hedvig Reinhard (Math. 25, 31-46).
Kl. 11. Pastor P. Olesen: Vor Fortabelse - Næstens Fortabelse.
Kl. 20. Pastor N. J. Rald: Menighedens Gudsdyrkelse.

Onsdag d. 14. August.
Kl. 9. Pastor F. Fog-Petersen: Liberal Kristustro - bibelsk Kristustro.

Mødestedet: Herregaarden Hindsgavl ligger ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst 9. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 14. ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Studenter (og andre interesserede) kan indmelde sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Danmarks kristelige Studenterforbunds Sommermødekomité, Sortedamsgade l, 4.). Eventuel Sommer-Adresse bedes anført bag paa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse.
Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødets Komité: stud. med. Esther Amundsen, stud. theol. B. Diderichsen, Fængselspræst N. I. Heje, stud. mag. J. Iversen, Pastor N. J. Rald, stud. theol. Sigurd Skot-Hansen (Kasserer), stud. mag. Tove Sørensen.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel ikke Akademikere som Akademikere, men Deltagerantallet maa stærkt begrænses paa Grund af Pladsmangel.