Anmeldelse

Af Gunner Engberg. Tidehverv, 1928, s.139-140. (Gunner Engberg: Den kristelige Ungdomsbevægelse som den er og som den burde være).

For at undgaa Eensidighed, aftrykkes her Gunner Engbergs egen Anmeldelse i Bladet "Ungdom" af sin Bog: Den kristelige Ungdomsbevægelse som den er og som den burde være.

Saadan blev Titlen paa min Bog, som skulde foreligge til 50 Aars Festen. Jeg plejer ikke at lade, hvad jeg skriver, anmelde i det Blad, jeg selv redigerer. Men selv vil jeg gerne omtale denne Bog. Ja, jeg vil end ikke undse mig for at bede Folk læse den!

Skal "næste Hold af Mænd" forbedre paa vort Arbejde, maa de kende dette - baade dets Grundtanker og dets Praksis.

Om disse to Ting handler Bogen.

Det er altsaa ikke en K. F. U. M.s Historie, her foreligger. Ikke heller en Ungdomspsykologi. Det er en Bog, om det Arbejde, den kristelige Ungdomsbevægelse gør - og gerne vilde gøre bedre - for den danske Kirke i det danske Folk.

En saadan Bog har vi ikke haft.

De, som gerne vil vide, hvordan vi tænker om Arbejdet, og hvorledes vor Praksis og vor Teori staar i Forhold til hinanden, - og de, som vil angribe Ungdomsarbejdet! - har hidtil maattet nøjes med spredte (ofte tilfældige) Udtalelser. Nu kan de paa eet Sted finde, hvad de søger.

I det mindste kan de finde, hvad een Mand mener! En Bog som denne, der handler om "alting", kunde være blevet til som et Samlerarbejde, hvori en Række af dem, der staar i Tjenesten, havde behandlet hver sin Del. Dette kunde utvivlsomt have haft sine Fordele. Men - rent ud sagt, det er en Erfaring, at en Bog af flere Forfattere kommer ikke vidt omkring, - jeg véd ikke hvorfor. Maaske kommer en saadan Bog til at mangle Enhed. Skrives den af een Mand, kan den paa den anden Side let forfalde til Ensidighed.

Imidlertid har jeg nu vovet Forsøget, og det er blevet en stor Bog efter mine Forhold, næsten tre Gange saa stor som f. Eks. "Dansk Hjemliv". Jeg venter ikke mere at faa Lejlighed til saa stort et skriftligt Arbejde, og jeg vilde næppe have kunnet skrive Bogen før nu i de seneste Aar.

Den er billig, altsaa i Forhold til Størrelsen! Den koster 5 Kr.

Hvis Mbl. havde Plads, dyede jeg mig næppe for at aftrykke hele Bogens Indholdsfortegnelse. Dette gaar ikke an. Jeg maa nøjes med følgende: Efter et indledende Kapitel om dem, vi gør Arbejdet for, og dem, der gør Arbejdet, søges i to Afsnit vort Foreningsarbejde karakteriseret i dets Principer og Methoder. Derefter følger et Kapitel "Kristendomsforkyndelse for Unge" og tre om Forholdet til Kirke, Hjem og Samfund. Et Par Afsnit handler om det danske Ungdomsarbejdes Særpræg og om det internationale. Saa kommer to Hovedstykker "Mission" og "Sjælesorg", samt fire sammenhørende: om "Sekretæren", "Fritidsarbejderne", "Samarbejde" og "Førerskab". Derefter tre mere praktiske: "Det mangesidige Program", "Bekendtgørelse" og "Økonomien"; et Kapitel om Arbejdet blandt de under 20 aarige, og en Snes Sider med "Fremtidsønsker".

Maatte Bogen vise sig at gøre Nytte!

- "Hvem skriver du for?" spurgte jeg mig selv, da jeg begyndte. "Skal det være en Lærebog for Sekretærer og Præster?" (Dem har jeg under Udarbejdelsen sendt mange venlige Tanker!) "Eller en Bog for Offentligheden?" (Jeg vilde jo gerne i Jubilæumsaaret anbefale Ungdomsbevægelsen til alle dem, der har Kærlighed til og Ansvar for Ungdom.) Mest af alt har jeg dog skrevet for de unge Fritidsarbejdere.

Hvis de er rigtig levende, har de antagelig en hel Del at kritisere hos os, som f. T. har en Hoveddel af Ansvaret.

Jeg var ikke saa lidt kritisk overfor Forgængerne, da jeg selv begyndte i 1903. Noget mindre oplagt til Kritik var jeg, da jeg begyndte anden Gang i 1909. Og da jeg vendte tilbage fra Strynø i 1925 havde jeg tabt al Lyst til at gaa i Rette med den Slægt, der var forud for min egen.

Mest kritisk var jeg i 1901, inden jeg selv rigtig begyndte at bestille noget!

Dette har jeg erindret med et Smil.

Men til dem, der nu vil tage fat, kommer denne Bog og siger: "Saadan omtrent havde vi tænkt os det. Dette maa I tage Stilling til, - for at føre det videre eller lave det om."

Hermed være Bogen anbefalet af Forfatteren.

(Denne anmeldelse var aftrykt lige efter Gustav Brøndsteds anmeldelse af samme bog; Brøndsteds anmeldelse findes i Tidehverv, 1928, s. 137-139, under overskriften: "Ungdomsbevægelse".)