Meddelelse (Kirkens Skat XI)

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1934, s.155.

I den forløbne Sommer har jeg ofte modtaget Forespørgelser, om, og hvornår man kunde vente Biskop Ammundsens Svar paa min Artikelrække "Kirkens Skat"; og jeg har svaret, at der ikke forelaa nogen endelig Afgørelse, men at jeg personlig vanskelig kunde tænke mig, at Biskop A. kunde lade sine Overvejelser ende med et Nej.

Paa fornyet Henvendelse i Haderslev har jeg nu modtaget et personligt Brev, hvis Indhold, Henvendelsen angaaende, er:

at Biskop A. har været i Tvivl om, hvorvidt han skulde svare paa min Artikelrække, idet en kort Pointering af Modsætningerne mellem os næppe vilde være nødvendig, da de vel ligger klart nok for Dagen; medens et Svar, der betød noget, vilde kræve en Bog, som han slet ikke har Tid til at skrive,

men at det unægtelig med Tiden er bleven Biskop A. en fuldkommen usandsynlig Tanke at skulle skrive i "Tidehverv";

at sagligt ligger der i Bunden meget vigtige Spørgsmaal. Om dem kan Biskoppen tænke sig at tage en Drøftelse med Høgsbro, Brunner, Barth, medens han maa anse et Ordskifte med Tidehvervsfolkene for udsigtsløst.

Dette foreløbig som Meddelelse, uden Kommentar.