Et Forslag

Tidehverv, 1955, s.108.

Et Forslag.
I Anledning af Debatten om Folkekirken er vor gamle Ven Chr. Bartholdy rykket i Felten med et Indlæg i ”Dagens Nyheder”, hvorfra vi citerer følgende (efter ”Information” for 16. December): „Og desuden har Folkekirken jo sine Bekendelsesskrifter, som hver Præst i Folkekirken har aflagt Ed paa at ville holde … Jeg finder det ulykkeligt, at de kirkelige Myndigheder i en Aarrække ikke har statueret et eneste Eksempel paa Præster som Overtrædere af Præsteloftet, at man ligefrem ikke har turdet, og det giver ikke Respekt”.
Idet vi ganske slutter os hertil, kan vi ikke tilbageholde vor Beklagelse af, at Bartholdy har taget sin Afsked, da man i modsat Fald vanskeligt vilde have kunnet finde noget mere velegnet Objekt at statuere Exemplet paa end netop ham. Imidlertid er der dog stadig Muligheder. Man kunde jo vælge f. Ex. Præsterne Georg Bartholdy og Axel Hjeresen i Betragtning af deres Meddelagtighed i Postyret omkring Baptisten Billy Graham. Vi tillader os i Ærbødighed at gøre Biskopperne Fuglsang-Damgaard og Hoffmeyer opmærksomme paa Sagen — hvorved vi dog kommer til at tænke paa den gamle Oberst Dabney, som (i Kiplings ”Stilk & Co.”) opkaster det interessante Spørgsmaal: ”Quis custodiet ipsos custodes?”, hvilket er udlagt: Hvem fører egentlig Tilsyn med Tilsynsmændene?

Christian Truelsen.