Mau-Mauhilsen til moralsk Oprustning

Tidehverv, 1955, s.32.

Mau-Mauhilsen til moralsk Oprustning.
Under denne Overskrift ser vi i „Information” for 7. Februar, at Stiftsprovst Paul Brodersen har talt ved et stort Møde for ”Nationernes moralske Oprustning” i Westminster. Iflg. en tidligere Meddelelse var Stiftsprovsten sendt af Biskop Fuglsang-Damgaard for at overbringe en Tak for, hvad „Moralsk Oprustning” har givet Danmark.
Da der saavidt vides hverken er protesteret fra Mau-Mau eller anden Side, gaar vi ud fra Meddelelsens Rigtighed og forstaar den, i Betragtning af de to Mænds Stilling, saaledes, at det i hvert Fald ogsaa er den danske Kirke, der er „Moralsk Oprustning” Tak skyldig.
Eftersom det altsaa er paa vore Vegne, der takkes, har vi, som rimeligt er, stræbt at gøre os klart, hvori Taknemmelighedsgælden bestaar. Herunder kommer vi til at tænke paa Paulus, der for 1900 Aar siden under sit Besøg hos de moralsk set ikke ganske rustfrie Korinthere ikke vidste og ikke vilde vide af andet at forkynde dem end „Jesus Kristus og ham korsfæstet”, og paa Søren Kierkegaard, som for 100 Aar siden, med Henvisning til samme Paulus, vilde hævde, at Modsætningen til Synd ikke var Moral, men Tro. — Paa denne Baggrund synes det os klart, at Biskoppens og Stiftsprovstens Vurdering af noksombemeldte Oprustningsforetagende betegner et saadant Fremskridt, at vi ikke kan lade det blive ved den Tak, som allerede er udtalt, men derudover maa istemme Chilians begejstrede Udbrud (i Holbergs ”Ulysses”, 5. Akt, 3. Scene): „Har vi ikke vel reist, Herre?”

Christian Truelsen.