"Kristelig Dagblad" og Bjærgprædikenen

Tidehverv, 1927, s.112.

"Kristelig Dagblad" og Bjærgprædikenen.
$"Kristelig Dagblad", der øjensynlig betragter det som en Hovedopgave at virke beroligende paa de for Tiden noget opskræmte "lykkelige Besiddere" af Verdens materielle Goder og af Kirkens ulige mere problematiske aandelige Goder, har haft Held til med et virkelig genialt Greb at tilbagevise Pastor Norlevs saa ubehagelige Bemærkning, at "man indenfor Kirken og ikke mindst indenfor Indre-Mission hverken har forstaaet eller forsøgt at tilegne sig Jesu Bjærgprædiken." Dette er i Fl. "Kr. Dgbld." uvederhæftigt, thi "i Kirkens Prædiketekster er næsten hele Bjærgprædikenen optaget." Hvis denne Henvisning til, at vi har Loven og Profeterne og den rene Lære, ikke kan dysse de opskræmte Samvittigheder i Søvn, saa maa de virkelig være blevet vaagne. Men "Kr. Dgbld.", der er blevet en saa flittig Læser af Jakobs Brev Kp. 3,1, kunde vi henvise til samme Brevs Kp. 1,22 ("Vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage Eder selv") og Kp. 5,1 fl., hvor Jakob tiltaler de rige i en næsten uforsvarlig Tone og ganske glemmer samtidig at formane de fattige, en Forglemmelse, som "Kr. Dgbld." aldrig gør sig skyldig i.

Vi tillader os at forespørge, om der slet ingen er af de ældre og med Myndighed udrustede indenfor Kirken, der i denne - som i en hvilkensomhelst anden Sammenhæng - vil sætte "Kr. Dgbld." paa den Plads, som tilkommer det.

Af T. S.