O, Kristelighed, du skænker vort Hjerte -

Eversharp. Tidehverv, 1928, s.12.

O, Kristelighed, du skænker vort Hjerte…
I Dagens Nyheder af 18. Dcbr. 1927 i en Søndagsprædiken af Pastor C. P. Pedersen, Haderslev, læses:
"Saa lad os da, med Blikket vendt mod ham og med vor Daabsattest i Haanden, tro ham helt og fuldt".
NB. Attesten skal være paa Statens Papir, Stofklasse I, Styrkeklasse 2 og maa, for at være gyldig, være forsynet med Embedssegl.

P. O.

Religionens praktiske Værdi.
Under denne Overskrift læser man i et af vore kirkelige Blade følgende:
En af Amerikas mest kendte Statistikere, Roger W. Badson, udtalte for omkring 10 Aar siden, at 75 % af Amerikas ledende Forretningsmænd og Industridrivende havde bedende Forældre eller selv var religiøse, og at det var den Magt, som ligger paa Religionen, der havde været Aarsag til deres Magt. Paa Forespørgsel har Hr. Badson udtalt, at han efter videre Undersøgelser er kommet til det Resultat, at Procenttallet snarere bør forhøjes end sættes ned.

G. B.