"Kristeligt Dagblad"s usynlige Støtter

Eversharp, Tidehverv, 1927, s.192.

"Kristeligt Dagblad"s usynlige Støtter.
Man undrer sig af og til over, at et journalistisk Fænomen som "Kristeligt Dagblad" bliver taalt indenfor Kirken, ja er Talerør for den mægtigste Fraktion indenfor dansk Menighedsliv; Bladets Motto er dog ikke tilstrækkelig Forklaring. En af Grundene skal her paapeges: Bladets Magtstilling beror for en stor Del paa, at "fjerde Retning"s Generaler og Biskopper siger god for det - ved deres Tavshed. Disse brave Mænd bringer derved sig selv i en mærkelig Stilling: Privat nærer de formodentlig - som de hæderlige og gode Mænd de er - den samme Foragt for Bladet som andre tænkende Mennesker. Men officielt er de tavse, ja modtager velvillig Omtale og Støtte ved Fødselsdage og Bispevalg; en lidet misundelsesværdig Situation. At Motiverne til denne Tavshed er de bedst mulige, er givet; de hedder Broderkærlighed og kristelig Visdom. Kun kan man ikke - m.H.t. dette sidste - undgaa af og til i disse Tider at falde i Tanker over John Wesleys Ord: "Gud bevare mig og alle, som søger ham i Oprigtighed, for det, Verden kalder kristelig Klogskab".

T. S.