"Dansk i Tusinde Aar"

Eversharp, Tidehverv, 1941, s.72.

Eversharp ved Tage Schack

"Dansk i Tusinde Aar"
Uden paa nogen Maade at ville benægte Rigtigheden af den lille daglige Dosis: at vi Danske er ualmindelig dygtige, kloge, kultiverede og gode, kan man dog ikke helt undgaa undertiden at spørge, om der slet ikke var Grund til at se paa, hvad vi mangler og har sat til, da alt det udmærkede, vi har, dog ikke har kunnet forhindre os i at komme i denne dog i visse Retninger beklagelige Situation, vi faktisk er i.

Til Bestyrkelse i, at vort Folks historiske Udvikling har haft sin foreløbige materielle og aandelige Klimaks i det Slægtled, der oplevede 1940, er der nu udgivet en Bog: "Dansk i Tusinde Aar", under Redaktion af Højskoleforstander C. P. O. Christiansen. Vi skal blot gøre opmærksom paa Afsnittet: "Den kristne Tro og det danske Folk" (af Redaktøren), hvoraf fremgaar, at Kristendommen er en af de vigtigste Aarsager til vor nuværende Sans for fredeligt Samarbejde mellem Partier, Klasser og Folk. Fredstanken sejrede nemlig ved Kristendommens Indførelse efter Vikingetiden og ved Reformationens Indførelse efter Grevefejden; og Grundtvigianismens Indførelse i 19. Aarh. har vistnok ogsaa bidraget til dens Vækst. - Hertil vil vi knytte to Bemærkninger:

I.
Vi har sjælden læst noget, der i den Grad er egnet til at bestyrke vort Folk i den udbredte, neutrale Selvretfærdighed: at vi er altfor kloge, kultiverede og fredskærlige til at være med i Krigen, medens de andre i Grunden maa være taabelige og brutale, naar de saadan vil slaas; - bestyrke os i, at det er fint at være udenfor: udenfor Lidelsen, udenfor Skæbnen, udenfor Skylden.

II.
Det er ganske forbavsende, saa meget der er kommet ud af vor Herres Liv og Død her paa Jorden, naar han nu tilmed er - delvis - medskyldig i, at Danmark har opgivet at forsvare sig. Ja mere: med en svensk Forfatters Ord, som citeres S. 205: "Dér, hvor Kristendommen vinder Sejr, foregaar en Højnelse i økonomisk og social Henseende, en udpræget Gæstfrihed, en varm Interesse for Børnenes Uddannelse og Maadehold i Retning af Spiritus og Tobak." - "Ja, dér hvor Kristendommen vinder Sejr!" - føjer Redaktøren til.

Er det da ikke ubegribeligt, at ikke flere slutter sig til Kristendommen i disse Tider, da man snart ikke mere kan faa Tobak og ikke har Raad til at købe Spiritus: for altsaa at lære det nødvendige Maadehold. Det samme gælder naturligvis med Hensyn til Forsvaret.

T. S.