Tekstvejledning

Eversharp, Tidehverv, 1946, s.120.

Tekstvejledning
Det kan ikke nægtes, at Evangeliet kan være overordentlig besværligt at have med at gøre, og ofte hindrer det ligefrem en nidkær Præst at give sin Menighed noget med hjem om Søndagen. Der kunde holdes ganske anderledes udmærkede Prædikener, hvis Evangeliet ikke var der og saa at sige tvinger et redeligt Menneske til at føre en saa meningsløs og forargelig Tale, at Folk gaar aandeligt fattigere hjem end de kom. Alt for ofte hænder det, at Præsten - saafremt han ellers føler sig forpligtet overfor sin Tekst - maa afstaa fra at tage Tanker og Spørgsmaal op, der ligesom var lagt hen til ham, for i Stedet at tale over noget, der er ham selv og Menigheden saa inderligt imod at høre paa.

Det er paa Tide at spørge: Hvor længe bør vi endnu finde os i et Evangelium, der stiller sig hindrende i Vejen for sund Mennesketale og truer med at tømme vore Kirker! Hvor længe skal vi - paa Grund af Hensynstagen til samme Evangelium - lade os distancere af videnskabelige og politiske Religioner, hvis Forkyndere fanger Mennesker i Hobetal! Eller skulde der være en Mulighed for - menneskelig talt - at faa noget ud af Evangeliet?

Glæd Dem! Muligheden findes og Vejen er allerede anvist os! Det hændte nemlig forleden, at Præsterne fik tilsendt en Anmodning fra Afholdsorganisationerne, underskrevet af betydende Mænd indenfor vor Kirke, om paa 22' Søndag eft. Tr. at tale navnlig om Drukkenskabens Forargelse. Jeg haaber ikke, at De tankeløst kastede denne Anmodning i Papirkurven, - den er mere værd end Guld, ja, rent ud et Sesam, Sesam, luk dig op! Sad man ikke allerede dér og svedte ved Tanken om atter at maatte genere de pæne og fromme, der spotter Guds Naade og lukker Riget for de smaa, - og saa - takket være denne Anmodning - blev man pludselig i Stand til at anbringe den famøse Møllesten om den rette Hals - Synderens og den fortabtes! Keine Hexerei - nur Behändigkeit!

Hvilke Muligheder aabner sig ikke for os, hvis vi følger den Vej, som her er vist os! Et enkelt Eksempel vil være nok. Tænk paa Lignelsen om den tabte Drakme, denne umulige Tekst, hvor endog den sidste Rest af menneskelig Mulighed er skaaret bort; - men nu! Nu kan den tjene som Udgangspunkt for et aktuelt national-økonomisk Foredrag og en indtrængende Appel om at spare: hver Mand sin Sparekassebog! Tag dog ved Lære af denne dygtige Husmoder - intet maa gaa til Spilde eller ødsles bort! - lad saa kun Vorherre græde i sin Himmel - Finansministeren vil glæde sig!

Eller 15' Søndag efter Tr.: Se til Himlens Fugle og Markens Liljer - medens vi før maatte irritere og oprøre Folk ved at gøre deres Bekymringer til ingenting og vise dem hen til deres Næstes Nød, saa kan vi nu gøre denne Dag til Naturfredningens og Dyrevennernes Søndag! Hjertegrebne kan vi tale om vore umælende Venner og Naturen, Guds store Kirke, hvor Andagten ødelægges af de tankeløse Skovsvin (Kollekt til Dyreværneforeningen "Svalen").

Og glem endelig ikke Skattens Mønt! Hvad kunde vi ikke gennem vor Forkyndelse bidrage til at Borgerne virkelig betalte deres Skat med Glæde! Ikke usandsynligt at vore Lønninger blev paavirket af vor Forkyndelses Resultater. Aa jo, der ligger - trods alt - mange gode Muligheder gemt i vort gamle Evangelium, blot vi bruger alt paa den rette Maade. Prøv og døm!

Th. B.