Hvad mener Biskop B. om Pastor B.?

Tidehverv, 1955, s.43.

Hvad mener Biskop B. om Pastor B.?
I "Information" meddeles 14. April, at Pastor Bartholdy i et Interview i "Kristeligt Dagblad" har udtalt sig om nogle dovne Præster - tilsyneladende unavngivne - som han vilde afskedige, dersom han var Biskop. - Omend det nu ikke oplyses, hvilken Pastor Bartholdy der er Tale om, maa det formodes, at han enten er identisk med eller en nær Slægtning af den Pastor Georg Bartholdy, som sidste Aar var med til at arrangere den amerikanske Baptistprædikant Billy Grahams Optræden her i Landet, og som i samme Nr. af "Information" meddeler, at han står i Begreb med at rejse til Glasgow for at overtale Billy Graham til, trods ringe Succes ifjor, at give vort Land endnu en Chance.

Eftersom Bartholdy synes at tænke sig hele Landet som sit Bispedømme, vilde Georg Bartholdy selvfølgelig ogsaa være underlagt hans Myndighed. Idet vi nu gaar ud fra, at ogsaa Georg Bartholdy har aflagt Præsteløftet og dermed højtidelig forpligtet sig til at "bekæmpe saadanne Lærdomme, som strider imod Folkekirkens Trosbekendelse", og idet vi henviser til, at hertil bl. a. ogsaa hører den augsburgske Bekendelse, i hvis Artikel 9 staar: "De (nemlig Lutheranerne) fordømmer Gendøberne, som misbilliger Barnedaaben og paastaar, at Børn frelses uden Daab", imødeser vi forventningsfuldt en Udtalelse om, hvad Bartholdy som Biskop vilde foretage sig i Anledning af Georg Bartholdys absolut særprægede Maade at bekæmpe Baptismens Lærdomme paa.

Chr. Truelsen.

Til Redaktionen af Nordisk Teologisk Leksikon,
C. W. K. Gleerups Forlag.

Idet jeg anerkender Modtagelsen af Deres Brev af 21. Marts, skal jeg hermed meddele flgd., hvoraf frerngaar, at jeg maa regne Deres Henvendelse for beroende paa en Misforståelse:

I Vinteren 44-45 holdt jeg et Foredrag netop om "Tidehvervsbevægelsen" i teologisk Forening i Lund. Efter Foredraget bad Prof. R. Bring mig om, at jeg vilde overlade dette til Offentliggørelse i Sv. teol. Kvartalsskrift. Dette afslog jeg med den Motivering, at det var udarbejdet i Foredragsform; paa Professorens indstændige Anmodning gik jeg dog ind paa at omarbejde Manuskriptet til Tidsskriftartikel. Denne Artikel ("Dansk Kirkehistorie mellem Krigene" var vist dens Titel) blev altsaa optaget i Sv. teol. Kvartalsskrift.

Da der imidlertid gik nogle Aar uden, at Artiklen blev trykt, skrev jeg til Prof. Bring, og fik saa det Svar, at Artiklen ikke vilde blive trykt, da han efter at være kommet i Forbindelse med sine danske Kolleger, var blevet "räd" for at offentliggøre den. Manuskriptet kunde han desværre ikke sende, da han siden havde laant det ud, og det var bortkommet hos Laaneren. Da jeg ikke havde nogen Genpart af Manuskriptet, tilbød han mig at bekoste ny Renskrivning ved en Maskinskriverske, - hvad jeg dog uden Tak afslog, da jeg ikke saa godt kunde lade en anden igen omarbejde mit Foredragsmanuskript til Artikel.

Jeg har altsaa stadig et Tilgodehavende hos Sv. Teol. Kvartalstidsskrift paa Honorar for en efter Opfordring skrevet og af Kvartalsskriftets Redaktør til Offentliggørelse antaget Artikel samt for et bortkastet Manuskript. - Hvis det ikke havde drejet sig om et udenlandsk (og netop et svensk) Forlag, havde jeg søgt mit Tilgodehavende inddrevet ved Rettens Hjælp. (Hvad der mest har frapperet mig ved hele Historien, er, at Prof. Bring ikke havde følt sig foranlediget til at meddele mig noget om sin ændrede Bedømmelse af Artiklen).

De vil derfor kunne forstaa, at en Anmodning om at skrive en Artikel til et Leksikon, der udkommer paa samme Forlag som Sv. teol. Kvartalsskrift, og blandt hvis Redaktører ogsaa Kvartalsskriftets Redaktør er, af mig kun kan opfattes som en utidig Spøg.

Dog tilbyder jeg Dem at lade dette Brev trykke paa Artiklens Plads. Selvom det ikke oplyser meget om "Tidehverv", fortæller det dog noget om "Tidehverv"s Omgivelser.

Odense, 24. Marts 1955.

K. L. Aastrup, Stiftsprovst.