Hjælp Postbudene!

Af G. B., Tidehverv, februar, 1928, s.24.

Skolelæreren: Ja, bette Børn, se nu har vi jo hørt om Hønen og om hvordan den ser ud og saa hvordan den lever - og næste Gang skulde vi jo saa snakke lidt om Ægget - og saa var'et da bedst om I kunde faa et Æg med hver - - - og skulde det være, at somme af jer ingen Æg kunde faa, saa kunde det vel ogsaa nok gaa med en halv Pægl Fløde ...

I "Kristeligt Dagblad" læstes for nylig (16.12) - under Overskriften "Hjælp Postbudene!" - nedenstaaende Artikel, som vi aftrykker in extenso:
"Sidste Halvdel af December er Postbudenes travle Tid. Publikum kan imidlertid gøre meget for at lette disse Tjenestemænd deres tit brydsomme Gerning. F. Eks. kan de Landmænd, som har Køretøj, køre en Tur med Landposten de værste Dage. Dette sker nu mange Steder.

Men man kan ogsaa i ikke ringe Grad hjælpe Postbudene ved i god Tid at bestille Bladene nu til Kvartalskiftet, saa alt ikke ramler sammen om dem paa en Gang. Her har Postbudene Interesse sammen med Bladene, og i Virkeligheden har Publikum den samme Interesse, thi ingen holder af at faa sine Blade senere end nødvendigt, og Sinkelser indtræder let, naar der bestilles for sent.

Samtidig med at vi beder Læserne tænke paa Postbudene, vil vi ogsaa gerne indtrængende lægge dem paa Sinde at skænke "Kristeligt Dagblad" en venlig Tanke ved at anbefale det til saadanne Hjem, hvor Bladet endnu ikke er Gæst. Vi kan naturligvis i al Beskedenhed selv anbefale vort Blad, naar vi synes, det fortjener det, men det virker selvfølgelig langt bedre, naar vore Venner og Læsere gør det. Ved at skaffe "Kristeligt Dagblad" større Udbredelse er De med til at løse de vigtige Opgaver, Bladet har. Er De altsaa lidt glad ved vort Blad, vær da med til at anbefale det og henled samtidig Venners og Bekendtes Opmærksomhed paa, at ny tiltrædende Holdere ved Henvendelse til Ekspeditionen faar Bladet gratis Resten af December Maaned og desuden gratis Biskop Olesens Skrift "Hellig Vandel"."

Det var ikke ethvert Dagblad,der havde faaet den Tanke, saaledes at lette Postbudene deres brydsomme Gerning i "Resten af December". En smuk Tanke. Og en god Udførelse. Ja og saa en hellig Vandel - DEN er meget værd, for et Dagblad.